Obavještenje o ishodu 19MN19 - Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata Društva „Sportski objekti“

Ugovor 18MN19 - Opravka gazećeg dijela pasarele ispod krovne konstrukcije velike dvorane SC Morača

Zahtjev za dostavljanje ponuda 19MN19 - Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata Društva „Sportski objekti“ 

Ugovor 17MN19 - Redovni pregled krovnih konstrukcija objekata

Obavještenje o ishodu 18MN19-Opravka gazećeg dijela pasarele ispod krovne konstrukcije velike dvorane SC Morača

Ugovor 16MN19-Nabavka Glavnog projekta za prilagođavanje objekta u javnoj upotrebi u vlasništvu Glavnog grada: Strelišta „Ljubović“,za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Obavještenje o ishodu 16MN19-Nabavka Glavnog projekta za prilagođavanje objekta u javnoj upotrebi u vlasništvu Glavnog grada: Strelišta „Ljubović“,za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Obavještenje o ishodu 17MN19 - Redovni pregled krovnih konstrukcija objekata

Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda 18MN19-Opravka gazećeg dijela pasarele ispod krovne konstrukcije velike dvorane SC Morača

Zahtjev za dostavljanje ponuda 18MN19-Opravka gazećeg dijela pasarele ispod krovne konstrukcije velike dvorane SC Morača

Zahtjev za dostavljanje ponuda 16MN19-Nabavka Glavnog projekta za prilagođavanje objekta u javnoj upotrebi u vlasništvu
Glavnog grada: Strelišta „Ljubović“,za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Zahtjev za dostavljanje ponuda 17MN19 - Redovni pregled krovnih konstrukcija objekata

Ugovor 15MN19 - Nabavka potrošnog materijala za molersko-farbarske radove

Obavještenje o ishodu 15MN19 - Nabavka potrošnog materijala za molersko-farbarske radove

Ugovor 14MN19 - Nabavka gvožđarije

Obavještenje o ishodu 14MN19 - Nabavka gvožđarije

Zahtjev za dostavljanje ponuda 15MN19 - Nabavka potrošnog materijala za molersko-farbarske radove

Zahtjev za dostavljanje ponuda 14MN19  - Nabavka gvožđarije

Ugovor 13MN19 - Usluge osiguranja imovine

Ugovor 11MN19 - Nabavka toaletnog papirnog programa

Ugovor 10MN19 - Nabavka kancelarijskog materijala

Ugovor 12MN19 - Sportska rasvjeta na Gradskom bazenu

Obavještenje o ishodu 13MN19 - Usluge osiguranja imovine

Obavještenje o ishodu 12MN19 - Sportska rasvjeta na Gradskom bazenu

Obavještenje o ishodu 11MN19 - Nabavka toaletnog papirnog programa

Obavještenje o ishodu 10MN19 - Nabavka kancelarijskog materijala

Zahtjev za dostavljanje ponuda 13MN19 - Usluge osiguranja imovine

Zahtjev za dostavljanje ponuda 12MN19 - Sportska rasvjeta na Gradskom bazenu

Zahtjev za dostavljanje ponuda 11MN19 - Nabavka toaletnog papirnog programa

Zahtjev za dostavljanje ponuda 10MN19 - Nabavka kancelarijskog materijala

Ugovor 08MN19 - Nabavka laminata

Ugovor 09MN19 - Krečenje unutrašnjosti i fasade Gradskih bazena

Obavještenje o ishodu 09MN19 - Krečenje unutrašnjosti i fasade Gradskih bazena

Obavještenje o ishodu 08MN19 - Nabavka laminata

Ugovor 06MN19 - Izmještanje ograde na Gradskom bazenu

Obavještenje o ishodu 06MN19 - Izmještanje ograde na Gradskom bazenu

Zahtjev za dostavljanje ponuda 09MN19 - Krečenje unutrašnjosti i fasade Gradskih bazena

Ugovor 07MN19 - Izrada plaže bazena

Zahtjev za dostavljanje ponuda 08MN19 - Nabavka laminata

Obavještenje o ishodu 07MN19 - Izrada plaže bazena

Zahtjev za dostavljanje ponuda 07MN19 - Izrada plaže bazena

Ugovor 05MN19 - Nabavka polovnog motornog vozila

Obavještenje o ishodu 05MN19 - Nabavka polovnog motornog vozila

Zahtjev za dostavljanje ponuda 06MN19  - Izmještanje ograde na Gradskom bazenu

Zahtjev za dostavljanje ponuda 05MN19  - Nabavka polovnog motornog vozila

Ugovor 04MN19 - Nabavka i ugradnja  sportskog poda u prostoriji fitness sale i teretane u Sportskom centru "Morača” 

Ugovor 03MN19- Dogradnja i puštanje u rad sistema za dojavu požara u objektu Gradskih bazena

Ugovor 02MN19- Autimatska mašina za čišćenje i poliranje parketa

Obavještenje o ishodu 04MN19- Nabavka i ugradnja  sportskog poda u prostoriji fitness sale i teretane u Sportskom centru "Morača”

Ugovor 01MN19- Plan zaštite obavezno štićenih objekata: SC „Morača“ i Gradski bazeni SC „Morača”

Obavještenje o ishodu 03MN19Dogradnja i puštanje u rad sistema za dojavu požara u objektu Gradskih bazena

Obavještenje o ishodu 02MN19 - Automatska mašina za čišćenje i poliranje parketa sa rezervnim priborom

Obavještenje o ishodu 01MN19 - Plan zaštite obavezno štićenih objekata: SC „Morača“ i Gradski bazeni SC „Morača” 

Zahtjev za dostavljanje ponuda 04MN19  - Nabavka i ugradnja  sportskog poda u prostoriji fitness sale i teretane u Sportskom centru "Morača”

Zahtjev za dostavljanje ponuda 03MN19 - Dogradnja i puštanje u rad sistema za dojavu požara u objektu Gradskih bazena

Zahtjev za dostavljanje ponuda 02MN19  - Automatska mašina za čišćenje i poliranje parketa sa rezervnim priborom 

Zahtjev za dostavljanje ponuda 01MN19  - Plan zaštite obavezno štićenih objekata: SC „Morača“ i Gradski bazeni SC „Morača”

Rjesenje o poništenju - Nabavka i ugradnja  sportskog poda u prostoriji fitness sale i teretane u Sportskom centru "Morača"

Obavještenje o ishodu - Nabavka i ugradnja  sportskog poda u prostoriji fitness sale i teretane u Sportskom centru "Morača"

Ugovor  - Radovi adaptacije fasadnih staklenih stijena na restoranu „Morača“ u SC Morača

Ugovor -  Izrada projekta video nadzora na Strelištu “Ljubović”

Zaključak o ispravci - Radovi adaptacije fasadnih staklenih stijena na restoranu „Morača“ u SC Morača

Obavještenje o ishodu - Radovi adaptacije fasadnih staklenih stijena na restoranu „Morača“ u SC Morača

Obavještenje o ishodu - Izrada projekta video nadzora na Strelištu “Ljubović” 

Zahtjev za dostavljanje ponuda - Nabavka i ugradnja  sportskog poda u prostoriji fitness sale i teretane u Sportskom centru "Morača"

Zahtjev za dostavljanje ponuda - Radovi adaptacije fasadnih staklenih stijena na restoranu „Morača“ u SC Morača

Obavještenje o ishodu - Radovi adaptacije fasadnih staklenih stijena na restoranu „Morača“ u SC Morača

 Zahtjev za dostavljanje ponuda - Izrada projekta video nadzora na Strelištu “Ljubović”

Ugovor -  Adaptacija rasvjete na novim službenim ulazima za sportiste i zaposlene u SC “Morača”

Obavještenje o ishodu - Adaptacija rasvjete na novim službenim ulazima za sportiste i zaposlene u SC “Morača”

Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda - Radovi adaptacije fasadnih staklenih stijena na restoranu „Morača“ u SC Morača

Zahtjev za dostavljanje ponuda - Radovi adaptacije fasadnih staklenih stijena na restoranu „Morača“ u SC Morača

Ugovor - Usluge čišćenja tribinskog dijela i čišćenja stolica na Gradskom stadionu

Zahtjev za dostavljanje ponuda - Adaptacija rasvjete na novim službenim ulazima za sportiste i zaposlene u SC “Morača”

Obavještenje o ishodu - Usluge čišćenja tribinskog dijela i čišćenja stolica na Gradskom stadionu

Ugovor - Nabavka Glavnog projekta sportskog osvjetljenja na olimpijskom bazenu u sklopu SC "Morača"

Zahtjev za dostavljanje ponuda - Usluge čišćenja tribinskog dijela i čišćenja stolica na Gradskom stadionu

Ugovor – Redovni pregled krovne konstrukcije SC Morača, Gradskog bazena i Gradskog stadiona

Obavještenje o ishodu - Nabavka glavnog projekta sportskog osvjetljenja na olimpijskom bazenu

Obavještenje o ishodu - Redovni pregled krovne konstrukcije SC Morača, Gradskog bazena i Gradskog stadiona

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Nabavka glavnog projekta sportskog osvjetljenja na olimpijskom bazenu

Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda - Redovni pregled krovnih konstrukcija

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Redovni pregled krovne konstrukcije SC Morača, Gradskog bazena i Gradskog stadiona

Ugovor – Sredstva za održavanje higijene objekata naručioca

Obavještenje o ishodu - Sredstva za održavanje higijene objekata naručioca

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Sredstva za održavanje higijene objekata naručioca

Ugovor – Nabavka i ugradnja led svjetiljki

Obavještenje o ishodu - Nabavka i ugradnja led svjetiljki

Ugovor – Radovi na uređenju male dvorane u SC Morača

Obavještenje o ishodu - Radovi na uređenju male dvorane u SC Morača

Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda - Nabavka i ugradnja led svjetiljki

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Nabavka i ugradnja led svjetiljki

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Radovi na uredjenju male dvorane SC Morača

Ugovor – Nabavka i ugradnja pločica na Gradskim bazenima

Obavještenje – Usluge čišćenja stolica i tribinskog dijela Gradskog stadiona

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Usluge čišćenja stolica i tribinskog dijela Gradskog stadiona

Obavještenje – Nabavka i ugradnja pločica na Gradskim bazenima

Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda - Usluge čišćenja stolica i tribinskog dijela Gradskog stadiona

Ugovor – Usluge osiguranja imovine

Obavještenje o ishodu - Usluge osiguranja imovine

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Nabavka i ugradnja pločica na olimpijskom bazenu

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Usluge osiguranja imovine

Obavještenje o ishodu - Usluge čišćenja stolica i tribinskog dijela Gradskog stadiona

Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda - Usluge čišćenja stolica i tribinskog dijela Gradskog stadiona

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Usluge čišćenja stolica i tribinskog dijela Gradskog stadiona

Ugovor – Izrada hidroizolacije krova upravne zgrade Društva „Sportski objekti“ na Gradskom stadionu

Obavještenje o ishodu - Izrada hidroizolacije dijela krova upravne zgrade Društva „Sportski objekti“ na Gradskom stadionu

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Izrada hidroizolacije krova upravne zgrade Društva „Sportski objekti“ na Gradskom stadionu

Ugovor – Uklanjanje 12500 stolica sa tribina Gradskog stadiona

Obavještenje o ishodu - Uklanjanje 12500 stolica sa tribina Gradskog stadiona

Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda - Uklanjanje 12500 stolica sa tribina Gradskog stadiona

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Uklanjanje 12500 stolica sa tribina Gradskog stadiona

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Nabavka i ugradnja montažno demontažne pregrade

Ugovor – Ugradnja termotehničkih instalacija za potrebe grijanja velike garderobe na Olimpijskom bazenu

Ugovor – Izrada električnih instalacija jake struje za termotehničke instalacijermotehničkih instalacija za potrebe grijanja velike garderobe na Olimpijskom bazenu

Obavještenje o ishodu - Ugradnja termotehničkih instalacija za potrebe grijanja velike garderobe na Olimpijskom bazenu

Obavještenje o ishodu - Izrada električnih instalacija jake struje za termotehničke instalacije

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Ugradnja termotehničkih instalacija za potrebe grijanja velike garderobe na Olimpijskom bazenu

Ugovor – Nabavka i ugradnja tribinskih stolica na gradskom zatvorenom bazenu

Obavještenje o ishodu - Nabavka i ugradnja tribinskih stolica na gradskom zatvorenom bazenu

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Izrada električnih instalacija jake struje za napajanje termotehničkih instalacija na Gradskim bazenima

Ugovor – Nabavka i ugradnja eloksirane bravarije na recepciji Gradskih bazena

Obavještenje o ishodu - Nabavka i ugradnja eloksirane bravarije na recepciji Gradskih bazena

Ugovor – Sanacija oštećenja dijela PVC membrane školjke vatrepolo bazena 

Obavještenje o ishodu - Sanacija oštećenja dijela PVC membrane školjke vatrepolo bazena  

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Sanacija oštećenja dijela PVC membrane školjke vatrepolo bazena    

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Nabavka i ugradnja tribinskih stolica na gradskom zatvorenom bazenu

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Nabavka i ugradnja eloksirane bravarije na recepciji Gradskih bazena